Danh mục tác nghiệp

Tra cứu dữ liệu doanh nghiệp

Trang nhất » Thủ tục


Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế


Về việc / trích yếu

văn bản khai nhận di sản thừa kế

Ngày ban hành 21/01/2016
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Dân sự
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Nội bộ
Xem : 1771 Tải về
Nội dung chi tiết
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
 
THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
 
Hôm nay, vào lúc ....... giờ ...... phút .........., (Ngày........ tháng ........... năm .........), tại Phòng Công chứng số ........   thành phố Hồ Chí Minh, trước mặt Ông /Bà ......................., Công chứng viên Phòng Công chức số ...........thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi ký tên dưới đây, những ngư­ời tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm :

Bên A :
Bà/Ông : ............................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh : .....................................................................................................................
Chứng minh thư ND số : ………….do : .............................................................................................
Cấp ngày, tháng, năm : ......................................................................................................................
Địa chỉ thường trú : ............................................................................................................................
Là ......................................................................................................................................................
Bên B :
Bà/Ông :.............................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh :......................................................................................................................
Chứng minh thư ND số : ……………..do : ........................................................................................
Cấp ngày, tháng, năm : ......................................................................................................................
Địa chỉ thường trú : ............................................................................................................................
Là ......................................................................................................................................................
Bên C :
Bà/Ông :.............................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh :......................................................................................................................
Chứng minh thư ND số : ……………..do : ........................................................................................
Cấp ngày, tháng, năm : ......................................................................................................................
Địa chỉ thường trú : ............................................................................................................................
Bên D :
Bà/Ông : ............................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh : .....................................................................................................................
Chứng minh thư ND số : ……………..do : ........................................................................................
Cấp ngày, tháng, năm :.......................................................................................................................
Địa chỉ thường trú : ............................................................................................................................
Bên E :
Bà/Ông :.............................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh : .....................................................................................................................
Chứng minh thư ND số : ……………..do : ........................................................................................
Cấp ngày, tháng, năm : ......................................................................................................................
Địa chỉ thường trú : ............................................................................................................................
Chúng tôi là những người thừa kế theo di chúc (hoặc thừa kế theo pháp luật) của :
Ông/bà ..................chết ngày............(có giấy Chứng tử số..........do Ủy ban nhân dân...........lập ngày.............). Tài sản thừa kế là................... căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Nội dung thoả thuận
 
I/ ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ BẤT ĐỘNG SẢN :
Điều 1: Bất động sản toạ lạc tại số:...... đường....................... phường(xã)..........................................
quận(huyện).........là di sản do Ông/Bà ...........chết để lại, có đặc điểm :.............................................
Đặc điểm nhà : (căn cứ bản vẽ hiện trạng do......lập....ngày..........)
- Loại nhà.........cấp.......Cấu trúc :……………………..
- Diện tích khuôn viên :………………….
- Diện tích xây dựng :…………………….
- Diện tích sử dụng :………………………
Bằng thoả thuận này, các bên nhất trí phân chia bất động sản được xác định nêu trên đây như sau:
 
Bên A :
Bà/ Ông :
được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau :
- Loại nhà..........cấp……………………..Cấu trúc :………………..
- Diện tích khuôn viên :………………….
- Diện tích xây dựng :……………………
- Diện tích sử dụng :……………………..
Bên B :
Bà/Ông :
được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau :
- Loại nhà..........cấp ……………………….Cấp trúc :………….
- Diện tích khuôn viên :…………………..
- Diện tích xây dựng :……………………..
- Diện tích sử dụng : ……………………..
 
Bên C :
Bà/ Ông :
được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau :
- Loại nhà..........cấp……………………..Cấp trúc :………………..
- Diện tích khuôn viên :………………
- Diện tích xây dựng :…………………
- Diện tích sử dụng : ………………….
 
Bên D :
Bà/ Ông :
được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau :
- Loại nhà..........cấp…………………….Cấp trúc :…………………
- Diện tích khuôn viên :…………..
- Diện tích xây dựng :…………….
- Diện tích sử dụng : ……………..
Bên E :
Bà/ Ông :
được quyền thừa kế và sở hữu phần nhà có đặc điểm sau :
- Loại nhà..........cấp………………………Cấp trúc :…………………
- Diện tích khuôn viên :…………………….
- Diện tích xây dựng :……………………….
- Diện tích sử dụng : ………………………..
(xem thêm bản vẽ hiện trạng về phân chia di sản) 
 
Điều 2 :Các bên đã đồng ý nhận quyền sở hữu phần bất động sản nói trên như trong thực tế, cũng như đã miêu tả trong hợp đồng này.
Các bên chấp nhận các quy định về địa dịch thông hành, về lộ giới, quy hoạch về xây dựng, chỉnh trang đô thị, quy hoạch sử dụng đất vì lợi ích quốc gia trong tương lai.
Điều 3 :Thời gian giao nhận nhà
- Thời gian giao nhận nhà : .......................
- Điều kiện giao nhà :……………………………..
Bên ........ phải giao cho bên ............... số tiền là .................. đồng (nhằm bù đắp cho phần chênh lệch giữa diện tích được hưởng thừa kế với diện tích thừa kế được chia). Thời hạn thanh toán là :..................................
Bên ....... phải giao cho bên ............ số tiền là ..................... đồng (nhằm bù đắp cho phần chênh lệch giữa diện tích được hưởng thừa kế với diện tích thừa kế được chia). Thời hạn thanh toán là :
............................................................................................................................................................
Bên ....... phải giao cho bên ............ số tiền là ..................... đồng (nhằm bù đắp cho phần chênh lệch giữa diện tích được hưởng thừa kế với diện tích thừa kế được chia). Thời hạn thanh toán là :
...............................................................................................................................................................................................................
Các bên phải di chuyển người và đồ vật ra khỏi phần nhà và giao phần nhà cho bên nhận theo thoả thuận nêu trên, phải giao nhà cùng các tiện nghi như đồng hồ, điện, n ước, các công trình phụ sẵn có.
Các bên bảo đảm cho nhau về mặt pháp lý và thực tế được trọn quyền sở hữu phần nhà đã được thoả thuận phân chia nêu trên.
Điều 4 :Quyền và nghĩa vụ của các bên :
4.1.Các bên giao phần nhà cho nhau đúng hiện trạng, đúng thời gian quy định trong hợp đồng cho bên B; đồng thời giao đủ hồ sơ liên quan đến phần nhà nói trên, cùng các điều kiện đã nêu ở điều 3.
4.2.Phải bảo quản phần nhà trong thời gian chưa giao nhà, không được thế chấp, cho thuê hoặc hứa bán cho người khác.
4.3.Có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tiến hành trước bạ và cùng đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.
4.4.Đóng thuế đầy đủ và đăng ký theo quy định.
Điều 5 :Cam kết của các bên :
- Căn nhà nêu trong hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Ông/bà ....................Các bên là những người thừa kế hợp pháp di sản do Ông/Bà .............. chết để lại.
- Ngoài những người có tên ở trên, không còn ai khác được hưởng di sản do Ông/Bà ................... chết để lại (Thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật)
- Nhà kể cả đất trong khuôn viên không bị tranh chấp về quyền sở hữu và quyền sử dụng.
- Nhà không bị xử lý bằng quyết định cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.
- Đã xem xét và biết rõ tình trạng hiện hữu của căn nhà và quyền sử dụng đất trong khuôn viên kể cả giấy tờ chủ quyền nhà và bằng lòng nhận quyền sở hữu phần căn nhà nêu trên, đồng thời cam kết không khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký tên dưới đây, vì đã tự nguyện nhận quyền sở hữu phần căn nhà nêu trên, đồng thới cam kết không khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký tên dưới đây, vì đã tự nguyện nhận quyền sở hữu phần căn nhà trên cơ sở đã xem xét kỹ tình trạng thực tế của căn nhà.
II/ ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ ĐỘNG SẢN :
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Cam kết chung :
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nội dung đã thoả thuận.
Mọi sửa đổi bổ sung, hoặc huỷ bỏ nội dung đã thoả thuận này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên với sự chứng kiến của Công chứng viên Phòng công chứng số .......... thành phố Hồ Chí Minh và trước khi đăng ký tại ..................
Thoả thuận được lập thành ....... bản, mỗi bản ........ trang, các bản đều giống nhau, các bên giữ 01bản để trước bạ và đăng ký quyền sở hữu, Phòng Công chứng số .......... thành phố Hồ Chí Minh lưu 01 bản.
Sau khi đọc lại lần cuối và hiểu rõ, các bên cùng ký tên dưới đây.
 
(Các bên ký và ghi rõ họ tên) 
Bên A Bên B
 
Bên C
Bên D
 
 

Địa chỉ liên hệ

VĂN PHÒNG TẠI  TP HỒ CHÍ MINH

A-10-11 Centana Thủ Thiêm, số 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028.38 991104 

Hotline: 0978845617- 0909160684
Email:  info@luatsuhcm.com

ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI

 Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Cell: 0967388898 LS Chính

 Email: lschinh@luatsuhcm.com

 

thủ tục làm sổ đỏ thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩmthủ tục công bố chất lượng sản phẩm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt nam thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 4299

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67262

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10736472